Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden ShrimpOnly

1. Algemeen 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen en geleverde diensten van ShrimpOnly.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de betaling en levering voorwaarden.
1.3 ShrimpOnly garandeert dat het product dat wordt geleverd voldoet aan de specificaties vermeld op de website.

2. Levering
2.1 In het kader van de regels van de koop op afstand zal ShrimpOnly bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Mocht dit niet mogelijk zijn (door welke reden dan ook), wordt de consument zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. De consument kan dan kiezen om de gehele bestelling te annuleren, of de bestelling gedeeltelijk te annuleren. Datgene wat wordt geannuleerd wordt 100% vergoed in de vorm van geld.

2.2 Een product wordt alleen aangeboden op de website als deze voorradig of in nabestelling is.
2.3 Aan de leveringsplicht van ShrimpOnly is voldaan zodra na betaling, de klant de track en tracé code heeft ontvangen, en de bestelling te volgen is bij DPD.
2.4 Alle afgesproken levertijden zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

2.5 De klant is zelf verantwoordelijk voor de ingevulde verzendgegevens. Mochten deze niet correct blijken maar er wel kosten gemaakt zijn door bijvoorbeeld verzending van de bestelling, dan mogen de gemaakte kosten van het te crediteren bedrag worden afgetrokken. 

3. Prijzen 
3.1 Prijzen op de website kunnen worden verhoogd en verlaagd op elk gegeven moment. Op het moment dat de consument het product reeds heeft besteld, blijft de prijs staan die tijdens de bestelling zichtbaar was.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan ShrimpOnly heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij ShrimpOnly en dient elk product te vermelden dat retour komt. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt ShrimpOnly er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Enkel afgenomen producten kunnen worden teruggezonden.

    1. Het herroepingrecht geldt niet voor:
  • garnalen, vissen, slakken en waterplanten

– goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

5. Gegevensbeheer 
5.1 Indien de consument een bestelling plaatst bij ShrimpOnly, dan worden uw gegevens opgenomen in de database van ShrimpOnly. ShrimpOnly houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan andere partijen.

5.2 ShrimpOnly draagt zorg voor de persoonlijke gegevens van consumenten en bedrijven.

6. Garantie en conformiteit
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 Op levende have zit geen garantie van welke vorm dan ook. Alle risico’s zijn voor de koper. Deze regeling is geldig vanaf het moment dat de verkoper het pakket heeft aangeboden bij de transporteur tot na ontvangst.
6.4 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan ShrimpOnly) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan ShrimpOnly. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan ShrimpOnly worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.5 Indien klachten van de afnemer door ShrimpOnly gegrond worden bevonden, zal ShrimpOnly naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van ShrimpOnly en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van ShrimpOnly) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van ShrimpOnly gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van ShrimpOnly voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.6 ShrimpOnly is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.7 Deze garantie geldt niet indien:

A) zolang de afnemer jegens ShrimpOnly in gebreke is;

B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft geprepareerd, gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken;

C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van ShrimpOnly en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

8. Overeenkomst 

8.1 ShrimpOnly behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties 
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van ShrimpOnly gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht 
10.1 ShrimpOnly is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van ShrimpOnly alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 ShrimpOnly behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is ShrimpOnly verplicht enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien ShrimpOnly bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid 
11.1 ShrimpOnly is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

11.2 ShrimpOnly is niet aansprakelijk voor letsel of welke vorm van schade dan ook, veroorzaakt door onze producten.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door ShrimpOnly aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft eigendom bij ShrimpOnly zolang de afnemer de vorderingen van ShrimpOnly uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van ShrimpOnly wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door ShrimpOnly geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan ShrimpOnly of een door ShrimpOnly aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin ShrimpOnly haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht ShrimpOnly zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan ShrimpOnly.

14. Klachtenregeling

14.1 We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar shrimponly@hotmail.com. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling.

15. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 
14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen ShrimpOnly en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Oost-Brabant kennis, tenzij ShrimpOnly er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.